Sitemap


Spreuk


Wie wil, zoekt een mogelijkheid.
Wie niet wil, zoekt een reden.

(Russisch gezegde)


'Studie Openbaring'


Vind de opname plaats voordat de grote verdrukking begint? Of pas bij de laatste bazuin, helemaal aan het eind? Leer de schrift zelf begrijpen: Er is een unieke studie toegevoegd over Daniël en Openbaring. Ga nu naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

Openbaring - Revelation

Er is veel geschreven over het boek Openbaring in samenhang met het boek Daniël. Hier is een studie die de inhoud van dit boek behandelt op een unieke manier. Het is dan ook aan te bevelen om het studiemateriaal stap- voor- stap door te nemen.Herstelt U, Heer Jezus, in de tijd waarin we nu leven het koningschap voor Israël? (Handelingen 1:7, 8)
De Heer Jezus gaf als antwoord: “Het is niet jullie zaak om de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking voor zichzelf gehouden heeft, maar u zult kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn, wanneer de Heilige Geest over u komt …”

God onze Vader heeft tijden en gelegenheden verzegeld in Daniel 12:10.
De Heer Jezus, gezonden door onze Vader, ontzegelt tijden en gelegenheden vanaf Openbaring 1:1.

U heeft nu een studie over het boek Openbaring gevonden.
De Heilige Geest zal u leiden bij uw studie in Jezus' Naam.

Op uitnodiging is de studie met persoonlijke begeleiding in groepsverband mogelijk.
Hieraan zijn wat condities verbonden.
- Duur: 6 sessies van 2 uur.
- Regelmaat: om de 2 weken.
- Voorbereiding: Vóór iedere sessie zijn de aangegeven hoofdstukken bestudeerd.
- Gedragscode: De deelnemer spreekt niet namens een doctrine of een denominatie.
- Vragen: Vragen worden aan het einde van de sessie door elke deelnemer genoteerd en vóór de volgende sessie bestudeerd. Aan het begin van de daaropvolgende sessie bespreken we gezamenlijk de reacties op deze vragen.

Wilt u deelnemen of informatie? Neem contact op via de ' contactpagina'.

>>Klik hier voor de studie: Openbaring Daniël.<<
-- Dubbelzijdig afdrukken --

Extra:
 • Openbaring Overzicht pagina 3 van de studie in kleur.
 • Openbaring Overzicht vanuit de Troon.
 • Openbaring Overzicht Stemmen.


 • English

  Lord Jesus do You restore the kingship for Israel in the time in which we now live? (Acts 1:7, 8)
  The Lord Jesus answered: “It is not your business to know the times or occasions That the Father has made available to Him, but you will receive power and will be my witnesses, when the Holy Spirit comes upon you …”

  God our Father sealed times and occasions in Daniel 12:10.
  The Lord Jesus, sent by our Father unseales times and occasions from Revelation 1: 1.

  You have now found a study on the book of Revelation.
  The Holy Spirit will guide you in your study in Jesus' Name.

  By invitation, study with personal guidance is possible in groups.
  Some conditions are attached to this.
  - Duration: 6 sessions of 2 hours.
  - Regularity: every 2 weeks.
  - Preparation: The indicated chapters have been studied before each session.
  - Code of conduct: The participant does not speak on behalf of a doctrine or denomination.
  - Questions: Questions are noted by each particant at the end of each session and studied before the next session. At the beginning of the subsequent session, we jointly discuss the responses to these questions.

  Would you like to participate or information? Please contact us via the ' contactpage'.

  >>Click here for the English version of the study: Revelation Daniel.<<
  -- Print on both sides --