Sitemap


Spreuk
Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Meer over de Ark van het Verbond

Veel is geschreven over de mogelijke vindplaats van de Ark van het Verbond. Wie zich hierin interesseert en het internet afstruint, komt al snel terecht in een wirwar van verhalen, theorieën en fantasieën.

De verhalen zijn zeer uiteenlopend en spreken elkaar soms in mindere of meerdere mate tegen. Ze prikkelen onze fantasie, zijn boeiend om te lezen en dagen uit tot speculatie. Desondanks levert geen enkele bewering bewijs over de verblijfplaats. Zou er bewijs zijn en publiekelijk getoond worden dan is het volgens sommige autoriteiten niet denkbeeldig, dat dit tot oproer en zelfs oorlog kan leiden. Ook zijn er religieuze groeperingen die gefascineerd zijn door de zogenaamde magische krachten die de Ark van het Verbond met zich mee zou brengen.
De grote hamvraag is: Waar is hij nu?

In het Deuterocanonieke boek 2 Makkabeeën 2 staat: "Daar aangekomen ontdekte hij (Jeremia) een grot. Hij liet de tent, de ark en het reukofferaltaar naar binnen brengen en sloot de toegang af. Enkelen van hen die hem hadden vergezeld, gingen later terug om de weg met tekens te markeren, maar ze konden de grot niet meer vinden. Toen Jeremia dit te horen kreeg, zei hij verwijtend: "Die plek zal onbekend blijven totdat God zijn volk weer samenbrengt en zich erover ontfermt. Dan zal de Heer deze voorwerpen weer tevoorschijn brengen, en zijn majesteit zal verschijnen in de wolk die ook zichtbaar was in de tijd van Mozes..."

Ron Wyatt geeft een overtuigend getuigenis over het vinden van de Ark van het Verbond. Zijn verslag is zeer in het oog springend. Ron Wyatt is voor zijn getuigenis ten zeerste bekritiseerd, belachelijk gemaakt, verworpen en vervolgd. Het belang van een onafhankelijke onderzoekende geest is evident. Wie zich laat beïnvloeden door de critici zal niet snel de moeite nemen om het getuigenis van Ron te beproeven. Ron geeft eerlijk en open zijn verhaal en beantwoordt op integere wijze de critici. Een aanbeveling voor een ieder deze documentaire te bekijken.