Sitemap


Spreuk


Het leven is als zeilen.
Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vˇˇr de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israel!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken DaniŰl en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Under Construction!


Momenteel is deze site under construction en wordt geheel vernieuwd. Met die reden werken sommige pagina's niet of minder goed.
Kom terug over een a twee weken.


Het Getuigenis logo

Openbaring - Revelation

We bereiden ons voor op de komst van onze Heer Jezus, onze vereniging met Hem, en onze rol als Zijn vertegenwoordigers hier op aarde. Wij zijn als het ware het ĹontvangstcomitÚĺ op aarde. Door de heilige Geest zijn we ÚÚn in Hem. We zijn bezig allerlei geestelijke stenen in ons hart en in de Gemeente op te ruimen. De gebaande weg is er al! De eenheid door de Heilige Geest is er al!Over het boek Openbaring samen met het boek DaniŰl is veel geschreven. Daar zijn we dankbaar voor. Hier treft u een unieke studie aan. Wij adviseren u om het studiemateriaal stap-voor-stap door te nemen. De Heilige Schrift is uw bron.

Herstelt U, Heer Jezus, in de tijd waarin we nu leven het koningschap voor IsraŰl? (Handelingen 1:7, 8)
De Heer Jezus gaf als antwoord: ôHet is niet jullie zaak om de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking voor zichzelf gehouden heeft, maar u zult kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn, wanneer de Heilige Geest over u komt ůö

God onze Vader heeft tijden en gelegenheden verzegeld in Daniel 12:10.
De Heer Jezus, gezonden door onze Vader, ontzegelt tijden en gelegenheden vanaf Openbaring 1:1.

U heeft nu een studie over het boek Openbaring gevonden.
De Heilige Geest zal u leiden bij uw studie in Jezus' Naam.

Op uitnodiging is de studie met persoonlijke begeleiding in groepsverband mogelijk.
Hieraan zijn wat condities verbonden.
- Duur: 6 sessies van 2 uur.
- Regelmaat: om de 2 weken.
- Voorbereiding: Vˇˇr iedere sessie zijn de aangegeven hoofdstukken bestudeerd.
- Gedragscode: De deelnemer spreekt niet namens een doctrine of een denominatie.
- Vragen: Vragen worden aan het einde van de sessie door elke deelnemer genoteerd en vˇˇr de volgende sessie bestudeerd. Aan het begin van de daaropvolgende sessie bespreken we gezamenlijk de reacties op deze vragen.

Wilt u deelnemen of informatie? Neem contact op via de ' contactpagina'.

>>Klik hier voor de studie: Openbaring DaniŰl.<<
-- Dubbelzijdig afdrukken --


English

Lord Jesus do You restore the kingship for Israel in the time in which we now live? (Acts 1:7, 8)
The Lord Jesus answered: ôIt is not your business to know the times or occasions That the Father has made available to Him, but you will receive power and will be my witnesses, when the Holy Spirit comes upon you ůö

God our Father sealed times and occasions in Daniel 12:10.
The Lord Jesus, sent by our Father unseales times and occasions from Revelation 1: 1.

You have now found a study on the book of Revelation.
The Holy Spirit will guide you in your study in Jesus' Name.

By invitation, study with personal guidance is possible in groups.
Some conditions are attached to this.
- Duration: 6 sessions of 2 hours.
- Regularity: every 2 weeks.
- Preparation: The indicated chapters have been studied before each session.
- Code of conduct: The participant does not speak on behalf of a doctrine or denomination.
- Questions: Questions are noted by each particant at the end of each session and studied before the next session. At the beginning of the subsequent session, we jointly discuss the responses to these questions.

Would you like to participate or information? Please contact us via the ' contactpage'.

>>Click here for the English version of the study: Revelation Daniel.<<
-- Print on both sides --